What's one benefit of creating multiple ad groups?

What's one benefit of creating multiple ad groups? - Một trong những lợi ích của việc tạo ra nhiều nhóm quảng cáo là gì?
A)  You can target specific ad groups into various Google networks - Bạn có thể nhắm mục tiêu các nhóm quảng cáo cụ thể vào mạng Google khác nhau
B)  You can break up keywords and ads into related themes - Bạn có thể chia nhỏ từ khóa và quảng cáo thành các chủ đề liên quan - cái này tiện cho việc quản lý từ khóa
C)  You can set different budgets for each ad group - Bạn có thể thiết lập ngân sách khác nhau cho mỗi nhóm quảng cáo - ngân sách chỉ có tại cấp chiến dịch, chứ cấp nhóm quảng cáo thì không có nhé!
D)  You can pause specific keywords if they are not performing well - Bạn có thể tạm dừng từ khóa cụ thể nếu nó đang không hoạt động tốt.

Tham khảo thêm về việc đặt ngân sách riêng cho từng chiến dịch:
https://support.google.com/adwords/answer/2375420
https://support.google.com/adwords/answer/2517512
Thông tin thêmWhat's one benefit of creating multiple ad groups?

An advertiser is focused primarily on direct response, as opposed to branding. The advertiser should delete keywords from a search campaign if the keywords

An advertiser is focused primarily on direct response, as opposed to branding. The advertiser should delete keywords from a search campaign if the keywords. 

Tạm dịch: Một quảng cáo được tập trung chủ yếu vào phản hồi trực tiếp, trái ngược với xây dựng thương hiệu. Nhà quảng cáo nên xóa các từ khóa từ trong chiến dịch tìm kiếm nếu các từ khóa:

A)  generate many clicks and conversions - tạo ra nhiều nhấp chuột và chuyển đổi
B)  generate many impressions and very few conversions - tạo nhiều ấn tượng và rất ít chuyển đổi
C)  contain more than two words in the phrase - chứa nhiều hơn hai từ trong cụm từ
D)  contain words that are duplicated in a display campaign - chứa các từ được lặp lại ở các chiến dịch hiển thị.

Từ khóa kích hoạt nhiều nhấp chuột nhưng lại không sinh ra hành động làm sai đi mục đích chính của mục đích quảng cáo cần phải được loại bỏ.

Thông tin thêmAn advertiser is focused primarily on direct response, as opposed to branding. The advertiser should delete keywords from a search campaign if the keywords

By adding managed placements to a Display Network campaign – you can show your ad

By adding managed placements to a Display Network campaign – you can show your ad:

A) on webpages where the Smart Pricing feature determines there the ad is likely delivery ROI.
B) on specific webpages, online video games, RSS feeds, and mobile sites and apps that you select
C) on webpages where a contextual targeting algorithm identified that is a match between your keywords and a publishers content
D) on Google owned and operated properties such as Gmail and Google News – that have relevant content for your keywords.

Khi bạn thêm vị trí đặt quảng cáo, ví dụ trên dantri, 24h, tinhte, ... hay bất cứ website nào đặt code quảng cáo adsense thì quảng cáo của bạn mới có thể hiển thị trên đó (mặc định là chạy all site). Đây cũng là 1 cách nhắm mục tiêu tốt khi bạn xác định được khách hàng tiềm năng của mình ở đâu, họ đọc gì, ...

Tư liệu tham khảo
https://support.google.com/adwords/answer/2470108
https://support.google.com/adwords/answer/99502
Thông tin thêmBy adding managed placements to a Display Network campaign – you can show your ad

In the case of a placement targeted ad on the Google Display Network, the Quality Score portion of calculating Ad Rank is based on

In the case of a placement targeted ad on the Google Display Network, the Quality Score portion of calculating Ad Rank is based on:
A) the quality of your image
B) the quality of your landing page
C) the maximum CPC of the keyword that triggered an ad.
D) your daily budget
Thông tin thêmIn the case of a placement targeted ad on the Google Display Network, the Quality Score portion of calculating Ad Rank is based on

Adding placements to an ad group

Adding placements to an ad group
A) negatively affects the Quality Score for search
B) does not affect the Quality Score for search
C) improves the Quality Score on Google
D) improves the Quality Score for search
Thông tin thêmAdding placements to an ad group

A keyword with very low clickthrough rate (CTR) will usually receive

A keyword with very low clickthrough rate (CTR) will usually receive
A) more impressions on the Google Display Network
B) impressions only on the Google Search Network
C) a low average cost-per-click (CPC) on Google search.
D) a low Quality Score on the Google Search Network
Thông tin thêmA keyword with very low clickthrough rate (CTR) will usually receive

When resetting a password in AdWords, what should a user keep in mind?

When resetting a password in AdWords, what should a user keep in mind?
A) The new password is now required to access all other Google products with the affected Google Account log-in.
B) The new password will work for AdWords and the old password will work for other Google products.
C) The user will need to enable 2-factor authentication in order to access their account from any location
D) The password will need to be reset separately on other Google products that share the Google Account log-in

Vì tài khoản Google là duy nhất, nên khi đổi mật khẩu, mọi dịch vụ gắn liền tài khoản đó của bạn sẽ được cập nhật theo mật khẩu mà bạn mới đổi (one password for all services by Google)
Thông tin thêmWhen resetting a password in AdWords, what should a user keep in mind?

Which formula does Google use to rank keyword-targeted ads on Google Search

Which formula does Google use to rank keyword-targeted ads on Google Search
A) (Maximum cost-per-click (CPC) bid + Daily Budget) / Quality Score
B) Maximum cost-per-click (CPC) bid x Quality Score
C) (Maximum cost-per-click (CPC) bid x Quality Score) / Daily Budget
D) Maximum cost-per-click (CPC) bid only

Câu hỏi này liên quan đến Ad Rank (Thứ hạng quảng cáo) được xem xét trên giá đấu thầu CPC x Điểm chất lượng trang đích để ra 1 con số xếp hạng (Ad rank) mỗi khi khách hàng truy vấn tìm kiếm kích hoạt việc sắp xếp vị trí quảng cáo.

Xem video dưới đây để hiểu thêm về cách sắp xếp quảng cáo
Tư liệu tham khảo:
  1. https://support.google.com/adwords/answer/1752122
  2. https://support.google.com/adwords/answer/1722122


Thông tin thêmWhich formula does Google use to rank keyword-targeted ads on Google Search

Your text ad includes the phrase “Your friend has a crush on you, See more!”. Why could your ad be disapproved according to AdWords policies?

Your text ad includes the phrase “Your friend has a crush on you, See more!”. Why could your ad be disapproved according to AdWords policies?
A) Ads can not simulate email inbox notifications or fake “friends/crush” requests.
B) Ads can not contain that amount of characters
C) Ads can not contain the phrase “See more!”
D) Ads can not contain exclamation points (!).
Thông tin thêmYour text ad includes the phrase “Your friend has a crush on you, See more!”. Why could your ad be disapproved according to AdWords policies?

According to ad policies, what types of words, phrases, or characters can not be included in an AdWords text ad?

According to ad policies, what types of words, phrases, or characters can not be included in an AdWords text ad?
A) All of these answers are correct
B) Ads can not contain words that are not directly related to the keyword that the ad is targeting
C) Ads cannot use exclamation points (!) or question marks (?).
D) Ads cannot use call-to-action phrases such as “click here” or “See this site”
Thông tin thêmAccording to ad policies, what types of words, phrases, or characters can not be included in an AdWords text ad?
 
QC bếp từ