Which strategy should Giorgio use to increase the number of relevant clicks from his Search Network campaign?

Which strategy should Giorgio use to increase the number of relevant clicks from his Search Network campaign?
Broaden his keyword list for ads with the lowest clickthrough rate (CTR)
Add new relevant keywords and remove keywords with low clickthrough rate (CTR)
Increase bids for ads with the lowest average position and clickthrough rate (CTR)
Increase bids on relevant keywords with low clicks and clickthrough rate (CTR)


Explanation: Filter your keywords by clickthrough rate (CTR) to see which keywords get you a lot of impressions, but few clicks. For example, you can filter keywords with a clickthrough rate that’s less than 1%, and then make changes to those keywords so they’re more relevant to your ads.

Optimization is an ongoing process. You should test, monitor, analyze and optimize your campaigns on regular basis to achieve your business goals. Finding an optimal keywords list is an essential part of optimization.

Filter your keywords to see which ones are below your first page bid estimate. Then, you can increase the cost-per-click (CPC) bids for keywords that aren’t showing ads on the first page of Google search results based on your first page bid estimate. Try using automated rules to automatically raise your keyword bids when they are below your first page bid estimate.


Tìm hiểu thêm tại: https://support.google.com/adwords/answer/2453976
Thông tin thêmWhich strategy should Giorgio use to increase the number of relevant clicks from his Search Network campaign?

Why should you link your client’s AdWords account to Google’s Webmaster Tools?

Why should you link your client’s AdWords account to Google’s Webmaster Tools? - Tại sao bạn nên liên kết tài khoản Adwords với tài khoản GWT? Hay nói cách khác là lợi ích của việc liên kết tài khoản Adwords với tài khoản GWT là gì?

See how your ads performed when triggered by actual searches - Xem quảng cáo của bạn hoạt động như thế nào khi được kích hoạt bởi các tìm kiếm thực tế
See how often your ads rank higher in search results than those of other advertisers - Xem tần suất quảng cáo của bạn xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm so với quảng cáo của các nhà quảng cáo khác
See if people reach your client’s website via ads or organic search results - Xem mọi người tiếp cận trang web của khách hàng của bạn thông qua quảng cáo (ads) hoặc kết quả tìm kiếm không phải trả tiền (organic search)
See which campaigns have the biggest changes in clicks, costs, and conversions - Xem chiến dịch nào có thay đổi lớn nhất về số nhấp chuột, chi phí và chuyển đổi

Về vấn đề này, GG có 1 guide rất rõ trên support:

Để sử dụng báo cáo có trả tiền và không phải trả tiền, bạn sẽ cần phải có tài khoản Search Console cho trang web của mình và bạn sẽ cần phải liên kết tài khoản Search Console với tài khoản AdWords. (Search Console là công cụ miễn phí của Google cung cấp cho bạn dữ liệu và mẹo để giúp bạn hiểu và cải thiện lưu lượng truy cập tìm kiếm của mình.) Sau khi liên kết các tài khoản của mình, bạn sẽ có thể xem kết quả tìm kiếm không phải trả tiền ngay bên cạnh các số liệu thống kê hiệu suất cho quảng cáo văn bản trong các chiến dịch tìm kiếm AdWords của bạn. Lưu ý: báo cáo có trả tiền và không phải trả tiền chỉ tính hiệu suất của quảng cáo văn bản. Báo cáo không tính thống kê từ Quảng cáo mua sắm hoặc quảng cáo nhấp để tải xuống.

Trích từ: https://support.google.com/adwords/answer/3097241?hl=vi
Thông tin thêmWhy should you link your client’s AdWords account to Google’s Webmaster Tools?

What's one benefit of creating multiple ad groups?

What's one benefit of creating multiple ad groups? - Một trong những lợi ích của việc tạo ra nhiều nhóm quảng cáo là gì?
A)  You can target specific ad groups into various Google networks - Bạn có thể nhắm mục tiêu các nhóm quảng cáo cụ thể vào mạng Google khác nhau
B)  You can break up keywords and ads into related themes - Bạn có thể chia nhỏ từ khóa và quảng cáo thành các chủ đề liên quan - cái này tiện cho việc quản lý từ khóa
C)  You can set different budgets for each ad group - Bạn có thể thiết lập ngân sách khác nhau cho mỗi nhóm quảng cáo - ngân sách chỉ có tại cấp chiến dịch, chứ cấp nhóm quảng cáo thì không có nhé!
D)  You can pause specific keywords if they are not performing well - Bạn có thể tạm dừng từ khóa cụ thể nếu nó đang không hoạt động tốt.

Tham khảo thêm về việc đặt ngân sách riêng cho từng chiến dịch:
https://support.google.com/adwords/answer/2375420
https://support.google.com/adwords/answer/2517512
Thông tin thêmWhat's one benefit of creating multiple ad groups?

An advertiser is focused primarily on direct response, as opposed to branding. The advertiser should delete keywords from a search campaign if the keywords

An advertiser is focused primarily on direct response, as opposed to branding. The advertiser should delete keywords from a search campaign if the keywords. 

Tạm dịch: Một quảng cáo được tập trung chủ yếu vào phản hồi trực tiếp, trái ngược với xây dựng thương hiệu. Nhà quảng cáo nên xóa các từ khóa từ trong chiến dịch tìm kiếm nếu các từ khóa:

A)  generate many clicks and conversions - tạo ra nhiều nhấp chuột và chuyển đổi
B)  generate many impressions and very few conversions - tạo nhiều ấn tượng và rất ít chuyển đổi
C)  contain more than two words in the phrase - chứa nhiều hơn hai từ trong cụm từ
D)  contain words that are duplicated in a display campaign - chứa các từ được lặp lại ở các chiến dịch hiển thị.

Từ khóa kích hoạt nhiều nhấp chuột nhưng lại không sinh ra hành động làm sai đi mục đích chính của mục đích quảng cáo cần phải được loại bỏ.

Thông tin thêmAn advertiser is focused primarily on direct response, as opposed to branding. The advertiser should delete keywords from a search campaign if the keywords

By adding managed placements to a Display Network campaign – you can show your ad

By adding managed placements to a Display Network campaign – you can show your ad:

A) on webpages where the Smart Pricing feature determines there the ad is likely delivery ROI.
B) on specific webpages, online video games, RSS feeds, and mobile sites and apps that you select
C) on webpages where a contextual targeting algorithm identified that is a match between your keywords and a publishers content
D) on Google owned and operated properties such as Gmail and Google News – that have relevant content for your keywords.

Khi bạn thêm vị trí đặt quảng cáo, ví dụ trên dantri, 24h, tinhte, ... hay bất cứ website nào đặt code quảng cáo adsense thì quảng cáo của bạn mới có thể hiển thị trên đó (mặc định là chạy all site). Đây cũng là 1 cách nhắm mục tiêu tốt khi bạn xác định được khách hàng tiềm năng của mình ở đâu, họ đọc gì, ...

Tư liệu tham khảo
https://support.google.com/adwords/answer/2470108
https://support.google.com/adwords/answer/99502
Thông tin thêmBy adding managed placements to a Display Network campaign – you can show your ad

In the case of a placement targeted ad on the Google Display Network, the Quality Score portion of calculating Ad Rank is based on

In the case of a placement targeted ad on the Google Display Network, the Quality Score portion of calculating Ad Rank is based on:
A) the quality of your image
B) the quality of your landing page
C) the maximum CPC of the keyword that triggered an ad.
D) your daily budget
Thông tin thêmIn the case of a placement targeted ad on the Google Display Network, the Quality Score portion of calculating Ad Rank is based on

Adding placements to an ad group

Adding placements to an ad group
A) negatively affects the Quality Score for search
B) does not affect the Quality Score for search
C) improves the Quality Score on Google
D) improves the Quality Score for search
Thông tin thêmAdding placements to an ad group

A keyword with very low clickthrough rate (CTR) will usually receive

A keyword with very low clickthrough rate (CTR) will usually receive
A) more impressions on the Google Display Network
B) impressions only on the Google Search Network
C) a low average cost-per-click (CPC) on Google search.
D) a low Quality Score on the Google Search Network
Thông tin thêmA keyword with very low clickthrough rate (CTR) will usually receive

When resetting a password in AdWords, what should a user keep in mind?

When resetting a password in AdWords, what should a user keep in mind?
A) The new password is now required to access all other Google products with the affected Google Account log-in.
B) The new password will work for AdWords and the old password will work for other Google products.
C) The user will need to enable 2-factor authentication in order to access their account from any location
D) The password will need to be reset separately on other Google products that share the Google Account log-in

Vì tài khoản Google là duy nhất, nên khi đổi mật khẩu, mọi dịch vụ gắn liền tài khoản đó của bạn sẽ được cập nhật theo mật khẩu mà bạn mới đổi (one password for all services by Google)
Thông tin thêmWhen resetting a password in AdWords, what should a user keep in mind?

Which formula does Google use to rank keyword-targeted ads on Google Search

Which formula does Google use to rank keyword-targeted ads on Google Search
A) (Maximum cost-per-click (CPC) bid + Daily Budget) / Quality Score
B) Maximum cost-per-click (CPC) bid x Quality Score
C) (Maximum cost-per-click (CPC) bid x Quality Score) / Daily Budget
D) Maximum cost-per-click (CPC) bid only

Câu hỏi này liên quan đến Ad Rank (Thứ hạng quảng cáo) được xem xét trên giá đấu thầu CPC x Điểm chất lượng trang đích để ra 1 con số xếp hạng (Ad rank) mỗi khi khách hàng truy vấn tìm kiếm kích hoạt việc sắp xếp vị trí quảng cáo.

Xem video dưới đây để hiểu thêm về cách sắp xếp quảng cáo
Tư liệu tham khảo:
  1. https://support.google.com/adwords/answer/1752122
  2. https://support.google.com/adwords/answer/1722122


Thông tin thêmWhich formula does Google use to rank keyword-targeted ads on Google Search
 
QC bếp từ