It is beneficial to create multiple ad groups in order to - Lợi ích của việc tạo nhiều nhóm quảng cáo?


It is beneficial to create multiple ad groups in order to
Tạm dịch: Lợi ích của việc tạo nhiều nhóm quảng cáo?

A) opt specific ad groups into various Google networks - chọn các nhóm quảng cáo cụ thể vào các mạng Google khác nhau
B) break up keywords and ads into related themes - chia nhỏ từ khoá và quảng cáo thành các chủ đề liên quan
C) set different budgets for each ad group - đặt ngân sách khác nhau cho mỗi nhóm quảng cáo
D) pause specific keywords if they are not performing well - tạm dừng các từ khoá cụ thể nếu chúng không hoạt động tốt

Thực tế câu này về nội dung hỏi giống câu: What's one benefit of creating multiple ad groups?