-->

Which AdWords settings are specified at the account level?

Which AdWords settings are specified at the account level? Cài đặt Adwords ở cấp tài khoản : 

A) A daily budget and a set of keywords and placements - Ngân sách hàng ngày và tập hợp các từ khóa và vị trí
B) Network distribution preferences and a set of keywords - Mạng phân phối + từ khóa
C) A unique email address, a password, and billing information
D) Location targeting, cost-per-click (CPC) bids, and match types - Nhắm mục tiêu theo vị trí, chi phí mỗi lần nhấp chuột (CPC), và đối sánh từ khóa

Tìm hiểu thêm về quyền hạn trong cấp tài khoản (Account level):
https://support.google.com/adwords/answer/1704346
adsHere 01
adsHere 02