You want to see conversion rates for Windows visits coming from London. Which of the following would you need to select?

You want to see conversion rates for Windows visits coming from London. Which of the following would you need to select? Bạn muốn xem tỷ lệ chuyển đổi từ những khách truy cập bằng Windows đến từ London thì sẽ làm như thế nào?
A)  City, and Goal Conversion Rate as a secondary dimension - Thành phố và Tỷ lệ chuyển đổi là thứ nguyên
B)  Operating System, and City as a secondary dimension - Hệ điều hành và Thành phố là thứ nguyên
C)  Goal Conversion Rate, and City as a secondary dimension - Tỷ lệ chuyển đổi và Thành phố là thứ nguyên
D)  any one of these options - Không có đáp án nào ở trên.