If your campaign is opted into show ads on the Google Display Network, and your Display Network ads have a lower CTR than your existing search ads – how will this impact the quality score of your search campaign?

If your campaign is opted into show ads on the Google Display Network, and your Display Network ads have a lower CTR than your existing search ads – how will this impact the quality score of your search campaign?

Nếu chiến dịch của bạn được chọn tham gia vào chương trình quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google, và quảng cáo Mạng hiển thị của bạn có CTR thấp hơn so với quảng cáo tìm kiếm hiện tại của bạn - làm thế nào sẽ tác động này điểm chất lượng của chiến dịch tìm kiếm của bạn?


A) None of these options is correct - Không có đáp án đúng
B) Your ad performance on the Display Network does not affect your rank for search ads, so a lower CTR on the Display Network does not affect the Quality score of your ads for search - Hiệu suất quảng cáo trên Mạng hiển thị không ảnh hưởng đến thứ hạng của bạn cho quảng cáo tìm kiếm, do đó CTR thấp hơn trên Mạng Hiển thị không ảnh hưởng đến điểm chất lượng của quảng cáo của bạn trên tìm kiếm.
C) Your daily budget will be adjusted to account for a drop in CTR and in increase in the CPCs needed to maintain the existing Ad Rank of your search campaigns
D) Your quality score will be adjusted to reflect the average CTR of both your search and display network campaign performance.

Để hiểu hơn về vấn đề này, các bạn có thể tham gia thảo luận trên Google Adwords Forum:
https://www.en.advertisercommunity.com/t5/Basics-for-New-Advertisers/whats-a-good-CTR-on-Display-network/td-p/36004
https://www.en.advertisercommunity.com/t5/Performance-Optimization/What-is-a-good-click-through-rate-CTR-for-the-Google-Display/m-p/125786/highlight/true#M9262