Which budget delivery option is most appropriate for an advertiser who wants AdWords to distribute ads evenly throughout the day?

Which budget delivery option is most appropriate for an advertiser who wants AdWords to distribute ads evenly throughout the day? Tùy chọn phân phối ngân sách nào phù hợp nhất cho nhà quảng cáo muốn AdWords phân phối quảng cáo đều trong cả ngày?

A) Accelerated - Tăng tốc
B) Optimized - Tối ưu
C) Scheduled - Lên lịch
D) Standard - Chuẩn

Phân phối "bình thường" (tùy chọn mặc định)
Cách hoạt động: Phương pháp phân phối bình thường nhằm phân phối đồng đều ngân sách của bạn trong suốt cả ngày (12 giờ sáng – 11:59 đêm) để tránh chi tiêu hết ngân sách sớm.
Lý do sử dụng: Được khuyến nghị với các nhà quảng cáo mới, phương thức phân phối này sẽ hữu ích nếu bạn muốn tiếp cận khách hàng một cách đồng đều trong ngày. Nếu bạn có ngân sách nhỏ, thì cách phân phối này cũng có thể giúp bạn tránh chi tiêu toàn bộ ngân sách vào buổi sáng. Ví dụ: nếu bạn điều hành doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho người sành ăn, bạn muốn đảm bảo rằng bạn tiếp cận khách hàng vào bữa ăn sáng, ăn trưa và ăn tối.
Điều gì sẽ xảy ra: Vì phân phối quảng cáo của bạn xảy ra trong suốt cả ngày, nên bạn có thể không thấy quảng cáo của mình xuất hiện mỗi lần bạn tìm kiếm, cụ thể khi chiến dịch của bạn bị giới hạn bởi ngân sách.

Thông tin tham khảo chính thức từ Tư liệu tham khảo