Which formula does Google use to rank keyword-targeted ads on Google Search

Which formula does Google use to rank keyword-targeted ads on Google Search
A) (Maximum cost-per-click (CPC) bid + Daily Budget) / Quality Score
B) Maximum cost-per-click (CPC) bid x Quality Score
C) (Maximum cost-per-click (CPC) bid x Quality Score) / Daily Budget
D) Maximum cost-per-click (CPC) bid only

Câu hỏi này liên quan đến Ad Rank (Thứ hạng quảng cáo) được xem xét trên giá đấu thầu CPC x Điểm chất lượng trang đích để ra 1 con số xếp hạng (Ad rank) mỗi khi khách hàng truy vấn tìm kiếm kích hoạt việc sắp xếp vị trí quảng cáo.

Xem video dưới đây để hiểu thêm về cách sắp xếp quảng cáo
Tư liệu tham khảo:
  1. https://support.google.com/adwords/answer/1752122
  2. https://support.google.com/adwords/answer/1722122