-->

Which line of ad text would be disapproved based on Googles advertising policies? - Văn bản quảng cáo nào sẽ bị từ chối dựa trên chính sách quảng cáo của Google?

Which line of ad text would be disapproved based on Googles advertising policies? - Văn bản quảng cáo nào sẽ bị từ chối dựa trên chính sách quảng cáo của Google?
A) Want fast results?
B) Free shipping
C) Best deals- click here
D) Fast, easy, effective

Từ mua ngay, xem ngay, click here, ... đều không được chấp nhận
Từ "Best deals-" thừa dấu -, không đúng quy phạm nội dung quảng cáo nên không được xét duyệt.

Tìm hiểu thêm thông tin tại đây
adsHere 01
adsHere 02