-->

An advertiser is focused primarily on direct response, as opposed to branding. The advertiser should delete keywords from a search campaign if the keywords


An advertiser is focused primarily on direct response, as opposed to branding. The advertiser should delete keywords from a search campaign if the keywords. 

Tạm dịch: Một quảng cáo được tập trung chủ yếu vào phản hồi trực tiếp, trái ngược với xây dựng thương hiệu. Nhà quảng cáo nên xóa các từ khóa từ trong chiến dịch tìm kiếm nếu các từ khóa:

A)  generate many clicks and conversions - tạo ra nhiều nhấp chuột và chuyển đổi

B)  generate many impressions and very few conversions - tạo nhiều ấn tượng và rất ít chuyển đổi

C)  contain more than two words in the phrase - chứa nhiều hơn hai từ trong cụm từ

D)  contain words that are duplicated in a display campaign - chứa các từ được lặp lại ở các chiến dịch hiển thị.

Từ khóa kích hoạt nhiều nhấp chuột nhưng lại không sinh ra hành động làm sai đi mục đích chính của mục đích quảng cáo cần phải được loại bỏ.
adsHere 01
adsHere 02