-->

What's one benefit of creating multiple ad groups? Một trong những lợi ích của việc tạo ra nhiều nhóm quảng cáo là gì?

What's one benefit of creating multiple ad groups? - Một trong những lợi ích của việc tạo ra nhiều nhóm quảng cáo là gì?


A)  You can target specific ad groups into various Google networks - Bạn có thể nhắm mục tiêu các nhóm quảng cáo cụ thể vào mạng Google khác nhau

B)  You can break up keywords and ads into related themes - Bạn có thể chia nhỏ từ khóa và quảng cáo thành các chủ đề liên quan - cái này tiện cho việc quản lý từ khóa

C)  You can set different budgets for each ad group - Bạn có thể thiết lập ngân sách khác nhau cho mỗi nhóm quảng cáo - ngân sách chỉ có tại cấp chiến dịch, chứ cấp nhóm quảng cáo thì không có nhé!

D)  You can pause specific keywords if they are not performing well - Bạn có thể tạm dừng từ khóa cụ thể nếu nó đang không hoạt động tốt.

Tham khảo thêm về việc đặt ngân sách riêng cho từng chiến dịch:
https://support.google.com/adwords/answer/2375420
https://support.google.com/adwords/answer/2517512
adsHere 01
adsHere 02