Why should you link your client’s AdWords account to Google’s Webmaster Tools? - Tại sao bạn nên liên kết tài khoản Adwords với tài khoản GWT?