Quality Score Tracker by PPC Epiphany là công cụ quản lý và báo cáo hiệu suất chất lượng từ khóa (Quality Score) giúp tối ưu hóa tài khoản cũng như quảng cáo tốt hơn.