-->

Angelika vừa gửi sản phẩm lần đầu tiên và cô gặp 2 lỗi, 3 cảnh báo và 5 thông báo. Cô cần sửa những yếu tố nào để quảng cáo hiển thị?

Angelika vừa gửi sản phẩm lần đầu tiên và cô gặp 2 lỗi, 3 cảnh báo và 5 thông báo. Cô cần sửa những yếu tố nào để quảng cáo hiển thị?

  • Tất cả các lỗi, cảnh báo và thông báo
  • Cả lỗi và cảnh báo
  • Chỉ sửa cảnh báo
  • Chỉ sửa lỗi
adsHere 01
adsHere 02