-->

Bạn đã bắt đầu quản lý chiến dịch mua sắm cho một khách hàng. Khách hàng này cho rằng chiến dịch phân bổ chuyển đổi cho quảng cáo đầu tiên mà các khách hàng đã nhấp vào trước khi hoàn thành chuyển đổi hiện không mang lại lợi tức đầu tư (ROI). Bạn có thể sử dụng các mô hình phân bổ để đánh giá hiệu suất của chiến dịch này như thế nào?

Bạn đã bắt đầu quản lý chiến dịch mua sắm cho một khách hàng. Khách hàng này cho rằng chiến dịch phân bổ chuyển đổi cho quảng cáo đầu tiên mà các khách hàng đã nhấp vào trước khi hoàn thành chuyển đổi hiện không mang lại lợi tức đầu tư (ROI). Bạn có thể sử dụng các mô hình phân bổ để đánh giá hiệu suất của chiến dịch này như thế nào?

  • So sánh 2 mô hình để quyết định xem có tối ưu hóa chiến lược giá thầu tự động của chiến dịch cho mô hình giảm dần theo thời gian hay không
  • So sánh 2 mô hình để quyết định xem có tối ưu hóa chiến lược giá thầu tự động của chiến dịch cho mô hình dựa trên vị trí hay không
  • So sánh 2 mô hình để xem chiến dịch có bị đánh giá thấp tính theo nhấp chuột đầu tiên hay không
  • So sánh 2 mô hình để xem chiến dịch này có bị đánh giá thấp tính theo nhấp chuột cuối cùng hay không
adsHere 01
adsHere 02