-->

Định dạng nào được chấp nhận khi tạo một tệp để tải lên Google Merchant Center?

Định dạng nào được chấp nhận khi tạo một tệp để tải lên Google Merchant Center?

  • Tệp cơ sở dữ liệu
  • Định dạng tệp Word
  • Định dạng tệp Excel
  • Định dạng văn bản hoặc tệp được phân cách bằng tab
Xem thêm thông tin về định dạng hỗ trợ tại: https://support.google.com/merchants/answer/160567?hl=vi
adsHere 01
adsHere 02