-->

Sản phẩm máy ảnh mới của Marie thuộc hai danh mục sản phẩm của Google khác nhau. Cô nên sử dụng cách nào cho thuộc tính này?

Sản phẩm máy ảnh mới của Marie thuộc hai danh mục sản phẩm của Google khác nhau. Cô nên sử dụng cách nào cho thuộc tính này?

  • Chỉ thêm một danh mục
  • Thêm cả hai danh mục vào thuộc tính đó
  • Sử dụng thuộc tính "custom label" [nhãn tùy chỉnh]
  • Gửi sản phẩm hai lần bằng cách sử dụng một danh mục khác nhau mỗi lần
adsHere 01
adsHere 02