The Google My Business messaging tool allows customers to reach business owners through what type of communication?


The Google My Business messaging tool allows customers to reach business owners through what type of communication?

Công cụ nhắn tin của Google Doanh nghiệp của tôi cho phép khách hàng tiếp cận chủ sở hữu doanh nghiệp thông qua loại hình liên lạc nào?

  • Video chat
  • Email
  • Text messaging
  • Bulletin boards

Post a Comment

0 Comments