You are using Google My Business to promote your restaurant online and attract new customers. What feature can you use to encourage new people to try you out?You are using Google My Business to promote your restaurant online and attract new customers. What feature can you use to encourage new people to try you out?

Bạn đang sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi để quảng bá nhà hàng của mình trực tuyến và thu hút khách hàng mới. Bạn có thể sử dụng tính năng nào để khuyến khích người mới dùng thử?

  • Insights
  • Customer reviews
  • In-search call button
  • Dynamic ads

Post a Comment

0 Comments